Pupil council

 

Seo Comhairle nan Sgoilearan Sgoil Bhaile a’ Mhanaich.                         

 

Ciamar a tha sinn a’ cuideachadh  an sgoil againn agus ar coimhearsnachd?

How do we help our school and community?

Tha ‘Bubble Box’ aig Comhairle nan Sgoilearan.  Faodaidh duine sam bith ceistean neo beachdan a chuir ann,  agus nì sinn ar dìcheall ceistean sam bith a freagairt.  Bith sinn a’coinneachadh le Mrs Ferguson, ar Ceannard gu math tric, airson ar beachdan a thoirt seachad agus ar sgoil a dhèanamh nas fhèarr.

The Pupil Council has a Bubble Box, where pupils post suggestions and questions.  We do our very best to address each suggestion, and we meet with our Head teacher to discuss important issues. This helps to make our school an even better place to be.

 

Tha Comhairle nan Sgoilearan a dèanamh tòrr rudan le Tagsa Uibhist. Bidh iad a’ tighinn a choimhead oirnn gach teirm, agus a dèanamh rudan sporsail mar: Bingo agus Cèilidhean.               

What projects have we been involved in?

Dè na pròiseactean anns a bheil sinn air a bhith an-sàs?  

For our Christmas card project we got the pupils in the school to design their own Christmas picture. These pictures were printed and made into Christmas cards.  Through selling the cards to parents/families, we raised a lot of money for our school. We look forward to spending this money on items which will further improve our school.

We organise and run World Book Day events for the whole school to take part in.  This year children and staff dressed up as their favourite characters and took part in a 'Big Read' and a Book Swap.